In een landelijke viering van Keti Koti 2023 hebben br. Clifton Walker en br. Johannes Welschen 
samen de overdenking gehouden over Galaten 3:26-29. U kunt de overdenking hier nalezen 
en downloaden:

JOHANNES WELSCHEN:

Goed nieuws, zusters en broeders, In de gemeente van Jezus is er geen verschil. Allen hebben gelijke waarde. Iedereen telt mee: mensen uit Suriname en uit Nederland, nazaten van slaafgemaakten en nazaten van zendelingen, Afrikanen en Europeanen, mannen en vrouwen. Allen zijn door het geloof kinderen van God en dus familie van elkaar, zusters en broeders. Iedereen wordt gezien, gewaardeerd, kan meepraten, toch? Want God zelf maakt geen verschil tussen afkomst of huidskleur, tussen sociale status en geslacht, wij zijn immers allemaal nieuwe mensen, mensen naar het beeld en gelijkenis van Jezus.
Wij hebben zijn Geest ontvangen.

Op 1 juli 2021 vond in de Koningskerk een dienst plaats die door de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland in samenwerking met de werkgroep "Heilzame verwerking slavernijverleden voor wit en zwart" was georganiseerd. De preek werd gehouden door ds. Andreas Wöhle van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam over de contekst van het dagwoord van 1 juli uit Hosea 13:1-5 en de 2e lezing uit Johannes 4:9-14. Hier volgt de preek van ds. Wöhle:


Zusters en broeders,
gemeente van Jezus Christus,

de stam Efraim in Gods volk had van oudsher de naam dat die doortastend te werk ging, en vooral zeer van zichzelf en van zijn eigen kracht overtuigd was. Zo zeer, dat horen wij bij de profeet Hosea, dat ze dan ook maar eigen goden gingen maken, naar hun eigen smaak: Goden, godenbeelden, die dan natuurlijk ook bevestigden en zegenden wat Efraim het beste uitkwam en wat voor profijt zorgde - en voor een goed geweten bij Efraim. Ook wanneer die stam andere volkeren, hun broeders en zusters, daarbij benadeelde en uitbuitte.

Zo gaat dat, als je de naam van de God van het Bijbels verhaal verwisselt voor de naam van je eigen belang.

Een preek op 1e kerstdag in tijden van Corona, 
in de Evangelische Broedergemeente Haaglanden. 
In verband met de maatregelen is deze preek als audio verstuurd:

Beste zusters en broeders, 

Hoe welkom is de vreugdebode … (Jesaja 52:7)

Jeruzalem is in rep en roer: een bode uit het verre Perzië komt en verkondigd,
dat de ballingen uit Babylonië terug mogen keren
en dat er toestemming is gegeven om de tempel weer op te bouwen.

De wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich … (Jesaja 52:8)

Een vreugdebode, wachters die uitbarsten in gejubel …
een lange tijd van ellende komt tot een einde.

csm Churches for Future LOGO web b197fd886bDeze preek werdt door br. Christoph Reichel uitgesproken tijdens de digitale conferentie "Broedergemeente for Future" in het kader van het conciliair proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping 23 - 25 oktober 2020.

Beste zusters en broeders,
ik lees u de tekst voor deze zondag. Hij staat in Marcus 2,23-28:

Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. „Kijk eens!“ zeiden de Farizeeën tegen hem. „Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?“ Maar hij antwoordde: „Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.“ En hij voegde eraan toe: „De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.“

2020 Augustusmaandlintje

Verstrooid levend en toch verbonden in de naam van Jezus. 

(Motto voor de augustusmaand 2020 van de EBGN)

Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk,
maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.
Johannes 11:51-52
(Leerwoord voor 13 augustus 2020)

Connected - verbonden - vernetzt

Dat zou het motto zijn voor onze Synode, die in juni 2020 plaats had moeten vinden. En het zál het motto zijn als wij voor de Synodezitting hopelijk in maart 2021 bij elkaar mogen komen.
Connected - verbonden - vernetzt

Dit thema vangt de tijdsgeest en klinkt daarom ook mee in het motto voor de augustusmaand 2020 in de Broedergemeente in Nederland:

Verstrooid levend en toch verbonden in de naam van Jezus.